Isplata dividende - BH Telecom d.d. Sarajevo PDF Ispis E-mail
Utorak, 07 Septembar 2010 14:55

Skupština Dioničkog društva BH Telecom, na 23. sjednici održanoj 27.08.2010. godine, donijela je Odluku o raspodjeli dobiti za 2009. godinu.

Za isplatu dividende dioničarima izdvojeno je ukupno 110.000.000,00 KM (1,73 KM po dionici).

Dividenda se isplaćuje dioničarima, koji na dan donošenja odluke budu evidentirani na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH, proporcionalno njihovom učešću u kapitalu Društva.

Dioničari koji imaju pravo na dividendu dužni su u roku od 10 radnih dana od dana objavljivanja odluke na web stranici Društva, odnosno dnevnim listovima u BiH, Društvu dostaviti uplatni račun za uplatu dividende. Dioničarima koji u navedenom roku ne dostave uplatne račune ili izmjenu računa isplata dividende će se izvršiti na račune na koje je izvršena uplata dividende u 2009. godini.

Dioničarima kojima se prvi put isplaćuje dividenda, a koji ne dostave uplatne račune u navedenom roku, Društvo neće biti u mogućnosti izvršiti uplatu dividende do dostavljanja računa. Zbog nedostavljanja računa BHTelecomu za uplatu dividende dioničari nemaju pravo potraživanja po osnovu kamate ili bilo koje druge naknade za period za koji su sredstva bila na računima Društva.

Isplata dividende izvršće se u rokovima kako slijedi:

a) Većinskom vlasniku, Federaciji BiH, u roku do 40 radnih dana nakon održavanja  Skupštine Društva i dostavljanja računa za uplatu dividende u iznosima u skladu sa likvidnošću Društva;

b) Ostalim dioničarima u roku do 40 radnih dana po dobivanju zvaničnog spiska iz Registra vrijednosnih papira u FBiH i dostave računa za uplatu dividende;

c) Dioničarima koji ne dostave račun za uplatu dividende u ranije pomenutom roku, a vršena im je uplata dividende u 2009. godini, dividenda će se uplatiti na uplatni račun na koji je izvršena uplata dividende u 2009. godini u roku od 60 radnih dana;

d) Dioničarima kojima se prvi put isplaćuje dividenda, a ne dostave račun za uplatu dividende u ranije pomenutom roku, dividenda će se uplati u roku do 30 radnih dana po dostavljanju računa za uplatu.
 Zadnji dan ovosedmičnog trgovanja na
Petak, 15 Decembar 2017
Ukupni promet na današnjem trgovanju
Četvrtak, 14 Decembar 2017
Uspješno je okončana još jedna javna
Utorak, 12 Decembar 2017